ทุนการศึกษาและวิจัย (Scholarships)

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับทุน เช่น ทุนเรียนดี  ทุนกิจกรรมเด่น  ทุนทำงาน เป็นต้น  นอกจากนั้นยังส่งเสริมด้านการวิจัย ทั้งนักศึกษา  นักวิจัยและอาจารย์  ด้วยทุนส่งเสริมด้านการวิจัยประเภทต่างๆ  ซึ่งนอกจากส่วนที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยบริหารจัดการแล้ว  ยังได้รับการสนับสนุนทุนจากภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่งด้วย

 

ระดับปริญญาตรี

 ทุนคณะ

  ทุนเรียนดี

  ทุนจ้างงาน

  ทุนกิจกรรมดีเด่น

  ทุนจ้างงานภาคฤดูร้อน

  ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

 ทุนมจธ.

  ทุนทั่วไป

  กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล

  ทุนภายนอก

  ทุนโครงการจัดทำโปรแกรม/Application on Mobile for Aging Society

 

ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 ทุนคณะ

  ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต (เฉพาะแผนการวิจัย)

  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการ

  ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปี2556-ปี 2559)

  ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ทุนมจธ.

  ทุนเพชรพระจอมเกล้า “ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น”

  ทุนเพชรพระจอมเกล้า “สนับสนุนกลุ่มวิจัย”

  ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

  ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร

 

 ทุนภายนอก

  ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก) รุ่นที่ 20

 

ทุนอาจารย์และนักวิจัย

 ทุนคณะ

  การส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ใหม่ด้านวิจัยและการเรียนการสอน

  การส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  การปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

 ทุนมจธ.

  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  ค่าตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล

  ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี

  โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดินประจำปี)

 ทุนภายนอก

  โครงการสนับสนุนการวิจัยสำหรับการวิจัยในห้องปฎิบัติการวิจัย D-Lab, I-Lab, และ R-Lab

  ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 

ข่าวทุนการศึกษา

ไม่มีข่าวประกาศในขณะนี้

ข่าวทุนการศึกษา (Expired)

Diplomatic Academy of Vienna
ATU-Net Design A Logo Competition
CampusFrance Thailand
Twincle Program in February 2018
A Semester Exchange at AU
A Semester Exchange at UTM
Job Opportunities In Japan
2017 Taiwan Higher Education Fair
A Semester Exchange at JAMK
A Semester Exchange at UEC
A Semester Exchange at FHNW
A Semester Exchange at HYU
English Camp with SoLA
PEC-G 2018 Scholarship, Brazil
AUAP- ZU Scholarships 2017
Endeavour Scholarships Fellowships 2017
Kyoto Startup Summer School
Enhancing Student Mobility 2017
Japan Embedded Technology Tour 2014.
180 Scholarships to be awarded