ตัวอย่างแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต