- วิชาที่ต้องสอบมีวิชาอะไรบ้าง

โควตาและคัดเลือกตรง จะมีการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ของคณะ ฯ ส่วนระบบ Admission นั้น
ต้องสอบ O-NET คือ วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ และ
สอบ A-NET/วิชาเฉพาะ คือวิชาคณิตศาสตร์ 2, วิทยาศาสตร์2 และภาษาอังกฤษ 2