- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี 

 

สัญชาติไทย

1. ค่าบำรุงการศึกษา / ภาค

12,000.- บาท

2. ค่าลงทะเบียน / หน่วยกิต

1,200.- บาท

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี

200.- บาท

หมายเหตุ : ปีละ 2 ภาคการศึกษา (ประมาณการค่าใช้จ่ายปีละ 67,400 บาท)