- การสมัคร สมัครอย่างไร

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ http://www2.kmutt.ac.th/thai/admis_ungrd/index.html
ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบน INTERNET เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบชำระเงิน และนำไปชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่กำหนดในใบชำระเงิน 
เมื่อชำระเงินค่าสมัครและธนาคารจะคืนใบชำระเงิน ส่วนที่ 1 ให้ผู้สมัคร ให้ผู้สมัครสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครและ ส่งใบสมัคร สำเนาหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินตัวจริงกลับไปยังมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัคร (หากผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบ มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับพิจารณาใบสมัคร)