- คุณสมบัติของผู้สมัคร ระบบกลาง Admission เป็นอย่างไร

ต้องสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายวิชา โดยจะต้องเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ต้องมีคะแนนขั้นต่ำสำหรับการสอบ O-Net ดังนี้

  • วิชาภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
  • วิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
  • วิชาวิทยาศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30