- คุณสมบัติของผู้สมัครโดยมหาวิทยาลัย ฯ คัดเลือกตรง เป็นอย่างไร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายวิชา หรือ เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม. 6 ก่อนเดือนพฤษภาคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 โดยจะต้องเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 และมีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 20%
2. มีคะแนน PAT 1 ไม่น้อยกว่า 20% และคะแนน PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20%
3. ต้องผ่านการทดสอบและการสัมภาษณ์ของคณะฯ
หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย) ถ้าผู้สมัครไม่มี PAT 2 มายื่น ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดทดสอบข้อเขียนโดยเน้นความรู้ความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัดกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก