- คุณสมบัติของผู้สมัครโควตาความสามารถพิเศษ เป็นอย่างไร

1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายวิชาโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.75 โดยจะต้องเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50 และมีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 20%
2. มีคะแนน PAT 1 ไม่น้อยกว่า 20% และคะแนน PAT 2 ไม่น้อยกว่า 20%
3. ต้องผ่านการทดสอบและการสัมภาษณ์ของคณะฯ
หมายเหตุ : ต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ ที่สามารถแสดงเอกสาร หลักฐานประกอบพิจารณาได้ โดยกิจกรรมนั้นควรเป็นกิจกรรมที่ได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับกลุ่มโรงเรียน จังหวัด เขตการศึกษา ภูมิภาค ประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือมีลักษณะของผู้นำในการจัดกิจกรรมของนักเรียน เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม เป็นต้น