- การสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive) แต่ละครั้งจะประกาศผลการสอบเมื่อใด

คณะฯจะประกาศผลสอบหลังจากวันสอบประมาณ 3 วัน ผ่านทางเว็บไซต์คณะ