- สมัครสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive) แล้วสามารถยกเลิกได้หรือไม่

คณะฯไม่มีมาตรการให้ยกเลิกการสอบ กรณีไม่มาสอบถือว่าท่านใช้สิทธิ์การสอบแล้ว 1 ครั้ง