- กรณีสมัครสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive) แล้วไม่ปรากฏรายชื่อผู้สมัครจะดำเนินการอย่างไร

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร โดยเก็บหลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้งเก็บผลการตอบรับของ โปรแกรมว่าท่านได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และยื่นคำร้องแก่เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร เพื่อเสนอต่อประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรต่อไป
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคค่ำ) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : ติดต่อคุณอาภรณ์ เชี่ยวชาญเกษตร aphorn@sit.kmutt.ac.th
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคเสาร์-อาทิตย์) : ติดต่อ คุณ ชนิดาภา รุ่งโรจน์ chanidapa@sit.kmutt.ac.th 
- สาขาวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : ติดต่อคุณมะยุลา เชยล้อมขำ mayula@sit.kmutt.ac.th