- เมื่อสมัครสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive) แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองมีสิทธิ์เข้าสอบหรือไม่

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหลังจากวันที่สมัครแล้ว 2 วัน ทางเว็บไซต์ของคณะฯ