- ช่วงเปิดรับสมัครประมวลผลความรู้ (Comprehensive)

 เปิดสอบ 2 เดือน/ครั้ง หรือ 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน , สิงหาคม , ตุลาคม ของทุกปี 
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน ธันวาคม , กุมภาพันธ์ , เมษายน ของทุกปี