- การสมัครสอบประมวลผลความรู้ ( Comprehensive) สามารถสมัครได้โดยวิธีใด

ผ่านระบบการสมัครที่คณะฯกำหนดบนเว็บไซต์ สมัครด้วยตนเอง