- มาตรฐานของการสอบประมวลผลความรู้ผ่าน ( Comprehensive) ต้องได้คะแนนเท่าไร

ร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบ หรือได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่าน