- การสอบประมวลผลความรู้ ( Comprehensive) วิชาที่ใช้สอบมีวิชาอะไรบ้าง

เป็นวิชาบังคับทั้งหมดของแต่ละหลักสูตร โดยข้อสอบแต่ละวิชามีจำนวน 20 ข้อ รวมทั้งหมดมีจำนวน 120 ข้อ