- ใน 1 ภาคการศึกษา คณะฯ จัดให้มีการสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive) จำนวนทั้งสิ้นกี่ครั้ง

มีการสอบ 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา (ประมาณ 2 เดือน/ ครั้ง )