- การสอบประมวลผลความรู้ ( Comprehensive) มีการกำหนดจำนวนครั้งในการสอบหรือไม่

ไม่มีการกำหนดจำนวนครั้งในการสอบ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถสอบได้ภายในระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ซึ่งก็คือระยะเวลาการเรียนที่กำหนดตามหลักสูตรภายใน 5 ปีการศึกษา นั่นเอง