- การสมัครสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive) ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

การสมัครสอบครั้งแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากสมัครครั้งต่อไปเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,000 บาท