- การสมัครสอบประมวลผลความรู้ ( Comprehensive) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนครบตามหน่วยกิตที่คณะฯกำหนดในแต่ละหลักสูตร และมีผลการเรียนเฉลี่ย(GRE) ในภาคการศึกษาที่สมัครสอบไม่ต่ำกว่า 3.00