- วิชาที่ต้องสอบมีวิชาอะไรบ้าง

1.ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ ( Gramma) การอ่าน ( Reading) 
2.วิเคราะห์เชิงปริมาณ GRE 
3.ความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ / ความรู้ทั่วไปทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / ความรู้ทั่วไปทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์