- ค่าใบสมัครชุดละเท่าไหร่

ใบสมัครชุดละ 150 บาท เมื่อซื้อด้วยตนเอง กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ชุดละ 170 บาท หรือสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ www.sit.kmutt.ac.th