ประกาศกลุ่มเรียนรายวิชเทอม 1/2561 ของนักศึกษารหัส 59-61

ประกาศ
กลุ่มเรียนรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ส่วนชั้นปีที่ 4 เรียน 2 กลุ่ม ตามห้อง A-B ค่ะ (ตารางสอนดูประกาศอีกครั้งค่ะ กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการจัด)
ดังเอกสารที่แนบกมาพร้อมนี้
ฝ่ายบริการการศึกษา