สำหรับนศ.ติด I วิชา INT 303 Web Programming เทอม 2/2560

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน เป็น I ในวิชา INT 303 นศ.จะได้รับข้อความเพื่อแจ้งเกรดที่ได้จริงทาง SMS ภายในวันนี้ จากนั้นนศ.จะมีทางเลือก 2 ทาง คือ
1. ยืนยันเกรดที่ได้จริง โดยแจ้งที่ E-mail: pornthip@sit.kmutt.ac.th โดยระบุรหัสนักศึกษา – ชื่อสุกล และข้อความขอยืนยันเกรด มาภายในวันที่ 18 มิถุนายน 61
2. นศ.สามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงวันที่ 23 – 25 ก.ค. 61 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Training 1/5 และจะทำการวัดผลและประเมินผลโดยผู้สอน โดยอาจจะได้เกรดเดิมหรือเกรดที่สูงขึ้น แต่ไม่เกินเกรด C

หมายเหตุ: หากนศ.มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อหรือคอมเมนต์ใน FB หรือ โทร.02-4709857 (พี่ตุ๊ก) ค่ะ

ฝ่ายบริการการศึกษา