ประกาศตารางเรียนวิชา INT 105 Computer Programming II ในช่วงภาคฤดูร้อน/60

ประกาศ
ตารางเรียนวิชา INT 105 Computer Programming II ในช่วงปิดเทอม
ขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพเท่านั้น 
ฝ่ายบริการการศึกษา