เวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษา 2/2560

ประกาศ
                 เรื่อง    เวลาให้บริการระหว่างปิดภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560
 
                          ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการระหว่างปิด
ภาคการศึกษาของบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 - 8 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
                           วันจันทร์-วันศุกร์                     ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น.
                            วันเสาร์                                   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00
                            วันอาทิตย์                               งดให้บริการ (เริ่มวันที่ 27 พฤษภาคม 2561)
                           ทั้งนี้เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
                           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน