ประกาศผลการจองวิชาเลือกคณะเทอม 1/2561

ประกาศวิชาเลือกคณะเทอม 1/2561 ได้เปิดทุกวิชา โดยมีรายชื่อนศ.ที่จองไว้ตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้
หมายเหตุ - ขอให้นศ.ชั้นปีที่ 3 (รหัส 58) ที่จองวิชาเลือกไว้ ต้องทำการลงทะเบียนในระบบ New ACIS ในช่วงของการลงทะเบียนเพื่อยันยันรายวิชา ถ้านศ. ไม่ยืนยันการลงทะเบียนวิชาเลือก ถือว่าสละสิทธิ์ในการจอง
- ขอให้นศ.ดูรายชื่่อวิชาในการลงทะเบียนให้ชัดเจนก่อนยืนยันการลง เพราะรหัสวิชาจะซ้ำกันค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา
11-5-61