ประกาศขอชื่นชมความมีจิตอาสาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 19 คน ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศ
ทางมหาวิทยาลัยฯ ทำหนังสือขอชื่่นชมนศ.รหัส 60 ของหลักสูตร IT จำนวน 19 คน ที่เสียสละเวลา กำลัง และแรงกาย ในความมีจิตอาสาที่จะร่วมกิจกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่มีคะแนนให้แต่อย่างใด
นศ.ได้ร่วมทำกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงขอชื่นชมนศ.ที่มีความเป็นจิตอาสาโดยแท้จริง รายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ฝ่ายบริการการศึกษา
 

AttachmentSize
711.pdf135.9 KB