SIT รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 
เกณฑ์การรับสมัคร
 
          1. เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
 
          2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 
          3. มีความประพฤติดีและสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
 
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้จ้างงานและคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
 
กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2561
 
ระยะเวลาการทำงาน   4 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2561
 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
- อัตราค่าตอบแทน  ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
 
- จำนวนชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 200 ชม.  และจำนวนทุนการศึกษาไม่เกิน 10,000 บาท