นักศึกษารหัสต่อไปนี้ขอให้ติดตามผลการตอบรับเข้าฝึกงานด้วยค่ะ (ด่วน)

ประกาศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน ขอให้นศ.รหัสต่อไปนี้ติดตามใบตอบรับการเข้าฝึกงานกับทางบริษัท และขอให้ยื่นเอกสารตอบกลับให้กับทางหลักสูตรฯ ก่อนวันที่ 24 พ.ค. 61
1. 58130500037
2. 58130500044
3. 58130500008
4. 58130500001
5. 58130500045
6. 58130500032
7. 58130500096
8. 58130500088
9. 58130500005
ฝ่ายบริการการศึกษา