ประกาศขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีประเมินด้านการให้บริการของคณะฯ

ประกาศ
ขอให้นศ.ระดับปริญญาตรี เข้าประเมินด้านการให้บริการ และประเมิน LF ในภาคการศึกษาที่ 2/2560
ตั้งแต่วันที่ 7-24 พ.ค. 61 นี้ (ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้)
ฝ่ายบริการการศึกษา