กำหนดการลงทะเบียน / ลาพักการศึกษา / ผ่อนผันการลงทะเบียน ระดับปริญญาโท-เอก ภาคการศึกษา 1/2561

ก่อนคลิกยืนยันการลงทะเบียนนักศึกษาต้องมั่นใจว่าข้อมูลวิชาเรียนถูกต้อง

เนื่องจากหากผิดพลาด หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายคืนเงิน

......................................................

******ผลการจองรายวิชาจะคงสิทธิ์ไว้เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

       หรือเฉพาะนักศึกษาที่แจ้งคำร้องผ่อนผันและต้องชำระเงินตามช่วงเวลาที่ผ่อนผันเท่านั้น

       กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแต่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด

       ระบบลงทะเบียนจะลบรายวิชาที่นักศึกษาจองไว้ทั้งหมด****      

 

การลงทะเบียนเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษา นักศึกษาควรทบทวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนว่าต้องมีวิชาบังคับก่อนหรือไม่ 

หากลงทะเบียนโดยไม่ศึกษาวิชาบังคับก่อนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ นักศึกษาต้องถอนรายวิชาและไม่ได้รับเงินคืนค่าลงทะเบียนในรายวิชานั้น

 

...........................................................

...........................................................

........................................................

   ตารางการสอน - สอบ ภาค 1/2561

.................................................................