รับสมัคร พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Faclitator)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.

รับสมัคร    พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  (Learning Faclitator)

** คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี สาขา  Computer Science, Information Technology,

  Computer Engineering  หรือสาขาที่ใกล้เคียง

- มีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

- มีเวลาทำงานเต็มเวลา และสามารถเปลี่ยนเวลาทำงานได้ตามความจำเป็นของงาน

 

**การสมัคร และเอกสารการสมัคร   

ส่งประวัติย่อพร้อมหลักฐานทางการศึกษา  มายัง  sumittra@sit.kmutt.ac.th

โทรศัพท์ 02-470 – 9854     ภายในวันศุกร์ที่  25  พฤษภาคม   พ.ศ. 2561                   

 

**การคัดเลือก     สอบสัมภาษณ์