ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Firm presentation วันที่ 23 เมษายน 2561

รายชื่อนักศึกษารหัส 57 ที่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของคณะ SIT
ชื่อกิจกรรม Firm presentation ของบริษัท ESP Asian Center และ Mercury Consulting
วันที่ : 23 เมษายน 2561
เวลา : 13.00 - 17.00 น.
สถานที่  :  ห้อง CB2308