ITW แจ้งการเรียนการสอนรายวิชา INT601 Enterprise Computing Platform รายละเอียดเพิ่มเติม

 

แจ้งการเรียนการสอนรายวิชา INT601 Enterprise Computing Platform ดังนี้

 

21/04/2561   เวลา 15.00-18.00 น. makeup class  CB2301 โดย ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์

 

22/04/2561  งดสอน

 

28/04/2561  เวลา 15.00-18.00 น. makeup class CB2301 โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

 

29/04/2561  สอนตามปรกติ

 

5/05/2561    เวลา 15.00-18.00 น. makeup class CB2301 โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

 

13/05/2561   เวลา 08.00-10.30 น. สอบปลายภาค

 

20/05/2561  เวลา 08.00-13.00 น. Presentation

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561