ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ SIT งดให้บริการระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 12 - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561