ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ภาค 2/2560 (สอบวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561)