ประกาศคะแนนกลางภาควิชา INT602 Design and Analysis of Algorithms ภาค 2/2560

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 2/2560 รหัสวิชา INT602

 

 

นักศึกษาสามารถ Login เพื่อดูคะแนนได้ที่

 

URL: https://st.sit.kmutt.ac.th/int602/

 

ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 หลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป