เอกสารประกอบการบรรยาย ERP Workshop วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย.61 (ERP Implrmentation)

เอกสารประกอบการเรียน ERP Workshop

 

Chapter 9.1 : ERP Implementation  Choices