ประกาศ คะแนนสอบ Midterm วิชา BIS613 E-payment ภาคการศึกษาที่ 2/2560