เอกสารประกอบการเรียน BIS603 Marketing วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 16.00 - 19.00 น. ห้อง CB2312

วิชา BIS603 Marketing

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 16.00 - 19.00 น. ห้อง CB2312

"International Education Excellence & Marketing"

สอนโดย รศ. ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ  : คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสารประกอบการบรรยาย นักศึกษา เลือก Download  ได้ 2 แบบ ดังนี้

 

แบบที่ 1 : 2 Slide ต่อ  1 หน้า

แบบที่ 2 : 1 Slide  ต่อ 1 หน้า

 

ขอความร่วมมือเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา