ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการในวันที่ 6 และ 12-16 เมษายน 2561

                                                                        ประกาศ

                                                                เรื่อง งดให้บริการ

 

    ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการในวันที่ 6 และ 12-16 เมษายน 2561

 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ   คืนสื่อได้ที่กล่อง Return Box ทางด้านขวามือของประตูคะ