ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2560 (ฉบับร่าง) เพิ่มเติมวิชา INT 205

ประกาศ หลักสูตรฯ ขอแจ้งตารางสอบปลายภาค 2/2560 (ฉบับร่าง) ให้นักศึกษาทราบ โดยหลักสูตรขอความร่วมมือจากนศ.ให้แจ้งการสอบซ้อนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 61 ถ้ามีการแจ้งสอบในภายหลังเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หลักสูตรจะไม่ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ฝ่ายบริการการศึกษา 3-4-61