ขอแจ้งงดสอนและสอนชดเชยวิชา INT 207 กลุ่ม อ.สุณิสา

วิชา INT207 ขอแจ้งงดสอนและนัดสอนชดเชยดังนี้

กลุ่มวันพุธ แจ้งงดเรียนวันที่ 4 เมษายน 2561 และนัดสอนชดเชย วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.30 น. ห้อง training 5
กลุ่มวันศุกร์ แจ้งงดเรียนวันที่ 6 เมษายน 2561(วันหยุดราชการ) และนัดสอนชดเชย วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 17.30 น. ห้อง training 5

ฝ่ายบริการการศึกษา