ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การตรวจสอบผ่านกรณีศึกษา (IT Audit) โดย คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง แจ้งความจำนงเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การตรวจสอบผ่านกรณีศึกษา (IT Audit)

 

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายหัวข้อ ประสบการณ์การตรวจสอบผ่านกรณีศึกษา

(IT Audit) โดยวิทยากรรับเชิญ คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร

เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะมาบรรยายในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

เวลา 18.00-21.00 น. ณ ห้อง Training I อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1  

          ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ URL: แจ้งความจำนงเข้าฟังการบรรยาย  

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  ประกาศรายชื่อผู้เข้าฟังวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561