มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561