การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ในปีการศึกษา 2561)
2. ศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง-ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป)
4. มีความประพฤติดี
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย พร้อมติดรูปถ่าย
2. ใบเรียงความภาษาอังกฤษความยาว 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อที่กำหนดในใบสมัครทั้ง 3 หัวข้อ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาของผู้สมัคร
4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (Transcript)
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา พร้อมลงนามรับรองสำเนา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา พร้อมลงนามรับรองสำเนา
7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
8. เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง/เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
8.1 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้
8.2 พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/ บริษัท/ ห้าง/ ร้าน ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้
8.3 อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนา โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง
9. หนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (แบบฟอร์มที่กำหนด)
การสมัครขอรับทุน
1. Download แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน, หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรม, หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว/ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพอิสระ และหนังสือแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งให้อาจารย์กรอกเอกสารและลงนามให้เรียบร้อย 2. ยื่นแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2561