วันพุธที่ 14 มีนาคม 61 ของดสอนวิชา INT 492 ผศ.ดร.กุลวดี และขอนัดชดเชยวันที่ 15 มีนาคม เวลา 14.30 น. ห้อง Training 1/3

ประกาศ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 61 วิชา INT 492 ของ ผศ.ดร.กุลวดี ของดสอน 1 วันค่ะ
ส่วนวันที่ 15 มีนาคม ขอสอนชดเชยเวลา 14.30 น. ห้อง Training 1/3 ค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา