ขอให้นศ.รหัส 58 นำเอกสารเข้าอบรมทุกคนด้วยค่ะ (กำหนดการจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับนศ.ระดับปริญญาตรี คณะ SIT และเอกสารประกอบการอบรม)

ประกาศ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ขอให้นศ.หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)     ชั้นปีที่ 3 ทุกคน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ (โดยทางคณะจะดำเนินการลงทะเบียนการอบรมในเวลา 13.00 น.)
หมายเหตุ ขอให้นศ.ทุกคน download เอกสารประกอบการอบรมเข้าร่วมอบรมด้วย
ฝ่ายบริการการศึกษา