ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนกิจกรรมดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สมควรได้รับอนุมัติทุนกิจกรรมดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ จำนวนเงิน

1

 

2

57130500073

 

57130500093

 นายวรฉัตร อรุโณทัยกฤตย์

 

 นายอภิพิชญ์ ธรรมอาชีพ

 }  5,000 บาท

 

ชื่อรางวัล:  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 10" สาขา Digital Economy / Community WiFi Network